SLUŽBY

Našim klientům jsme díky generálnímu zaměření schopni nabídnout široké spektrum služeb prakticky ve všech oborech práva, a to včetně zastupování v řízeních před soudy a jinými orgány.

OBČANSKÉ PRÁVO

Věnujeme se všem tradičním disciplínám občanského práva, jakými jsou právo závazkové, sepis smluv, ochrana spotřebitele, spoluvlastnické vztahy, náhrada škody, nároky z bezdůvodné obohacení, právo spolkové včetně služeb pro SVJ.

NEMOVITOSTI

Poskytujeme komplexní servis v oblasti nemovitostí. Zpracujeme Vám  nabývací smlouvu a zajistíme celý proces v katastru nemovitostí, včetně provedení úschovy peněz i listin. Zastupujeme vybrané realitní makléře a spolupracujeme při tom s geodety, odhadci i finančními poradci.

RODINA

Zastoupíme Vás v rozvodovém řízení. Pomůžeme Vám s úpravou poměrů k nezletilým dětem včetně úpravy jejich styku s druhým rodičem. Zpracujeme Vám dohodu o vypořádání společného jmění manželů. Pomůžeme Vám s vymáháním výživného.

PODNIKÁNÍ

Poradíme Vám s právním zajištěním každodenního chodu Vaší společnosti, a to včetně pracovněprávní agendy. Zrevidujeme Vaše zakladatelské listiny a obchodní smlouvy. Proškolíme Vaše zaměstnance. V případě potřeby Vás zastoupíme v řízení s Obchodním rejstříkem.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Posoudíme nároky plynoucí z Vaší pohledávky a dohodneme za Vás s dlužníkem podmínky jejího splacení. Nebude-li mimosoudní fáze vymožení pohledávky úspěšná, budeme ji vymáhát v soudním, exekučním či insolvenčním řízení. Úzce spolupracujeme s osvědčenými exekutory.

PRACOVNÍ PRÁVO

Poskytujeme právní poradenství zaměstnancům i zaměstnavatelům. Zastoupíme Vás ve sporu o náhradu škody z pracovního úrazu či nemoci z povolání. Zajistíme, aby vznik i rozvázání pracovního poměru proběhlo v souladu s právní úpravou. 

OBCE

Máme dlouholeté zkušenosti se zastupováním různých obecních samospráv, jejich příspěvkových organizací a právnických osob. Poskytujeme všestranné poradenství pro oblast samostatné působnosti, jako je například majetkoprávní agenda a další.

TRESTNÍ PRÁVO

Povedeme Vaši obhajobu ve všech fázích trestního řízení. Absolvujeme s Vámi vyšetřovací úkony i řízení před soudem. Jste-li naopak v pozici poškozeného, důsledně za Vás proti viníkovi uplatníme všechny nároky s tím spojené. Specializujeme se na pomoc obětem trestných činů.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Dovolujeme si informovat klienty, že Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb, a to s odkazem na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Více na stránkách www.cak.cz.

INFORMACE O PROFESNÍM POJIŠTĚNÍ ADVOKÁTŮ

Činnost advokátů je z titulu odpovědnosti za případnou újmu způsobenou při poskytování právních služeb pojištěna Generali Pojišťovnou, a.s., a to ve smyslu ust. § 24 a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

© 2020 - 2024  |  SVATOŇ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!